Od njive do vilice

Družba PP Agro je smiselno zaokrožen proces s pridelavo poljščin, ki jih predela v krmne mešanice, le-te pa preizkuša in uporablja v lastni živinoreji.

Poljedelstvo

V poljedelstvu se uporabljajo tehnologije, ki so okolju prijazne. Temeljijo na sonaravni pridelavi kakovostnih poljščin, ki pomembno prispevajo k proizvodnji krmnih mešanic.

Krmila Agronatur

Širok asortiment naravnih domačih krmil Agronatur zagotavlja odlične rezultate v reji vseh vrst domačih živali.

Govedoreja

Na farmi krav molznic in goved se preizkušajo in krmijo krmne mešanice Agronatur, s ciljem dopolniti in uravnotežiti krmni obrok doma pridelane krme, ki daje optimalne proizvodne in ekonomske rezultate.

Naš moto

Zadovoljni odjemalci so naše vodilo. Poleg kakovostnih izdelkov nudimo svetovanje in strokovne rešitve vezane na prehrano ter dobro počutje živali.

https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/391845firma.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/875872kombajn_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869403tovarna_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/190811krave_s.jpg https://www.agronatur.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/869014soncnice_s.jpg
Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključeni smo v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (Ukrep 10), podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) na operaciji poljedelstva in zelenjadarstva. V okviru tega ukrepa smo vključeni v naslednje obvezne in izbirne zahteve: Petletni kolobar (POZ_KOL), Nmin analiza (POZ_NMIN), Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VOD_FFS), Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (POZ_NIZI), Ozelenitev njivskih površin (POZ_ZEL in VOD_ZEL), Setev neprezimnih medonosnih rastlin (POZ_NEP in VOD_NEP) in Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ).

 

POVZETEK

Podukrep 10.1 podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev.

 

CILJI

Namen plačil je ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Zmanjšanje populacij škodljivih organizmov, manjša in okolju prijazna uporaba FFS, izboljšanje strukture in rodnosti tal, zmanjšanje ostankov nitratov v vodi, kontrolirani vnosi dušika, zmanjšanje izpustov amonijaka, povečevanje humusa v tleh.

NAZIV AKTIVNOSTI

Ekološko kmetovanje iz Ukrepa 11 in podukrepa Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja (podukrep 11.2).

 

POVZETEK

V okviru ukrepa se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči kot plačilo na hektar kmetijskih površin. Plačilo je izračunano na podlagi dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

CILJI

Spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.

NAZIV AKTIVNOSTI

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Ukrepa 13 in podukrepa M13.3 – Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami.

 

POVZETEK

Podpora v okviru Ukrepa 13 (Ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območju OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju, kakor izven teh območjih.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gre za izravnalno plačilo, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči. Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primerjavi s kmetovanjem izven območij OMD.

 

CILJI

Na območjih OMD ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih koristi.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Vzdrževanje krajine s spodbujanjem upravljanja zemljišč kljub težkim razmeram kmetovanja in s tem varovanje zlasti tal pred erozijo in plazovi, ali izgubo biotske raznovrstnosti in vzdrževanje kulturne krajine kot turističnega potenciala in prostora za rekreacijo.

Program razvoja podeželja

 

Krmne mešanice

Krmne mešanice za govedo

krmna mešanica za govedo Široka paleta krmnih mešanic za govedo, pripravljenih iz gensko nespremenjenih...

Več...
Krmne mešanice za perutnino

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za perutnino so izdelane po recepturah mednarodno priz...

Več...
Krmne mešanice za prašiče

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za prašiče so pripravljene po preverjenih, skrbno zbranih receptura...

Več...
Krmne mešanice za živali

krmne mešanice za perutninoKrmne mešanice za ostale živali se odlikujejo po pestri surovinski sestavi. Oplemenitene so...

Več...

Aktualno

Na farmi Ogrizkovo prodajamo hlevski gnoj.
Kontakt:
T: +386 51 333 127
Kontaktna oseba:
Blaž Kodrič

Naročila krmil

T: +386 (0)2 654 40 90
T: +386 (0)2 654 40 91
F: +386 (0)2 654 40 94

Kontaktni podatki

PP - AGRO d.o.o.
Tržaška cesta 41A
2000 Maribor

 

Elektronski naslov:
info@agronatur.si

Več...


Anketno vprašanje

Katere krmne mešanice uporabljate
 

PP-Agro d.o.o.